Collaborateurs


Caroline Androgé
Datamanager

Hélène Antoine-Poirel
Médecin expert 
 

Lien Asselman
Datamanager Associate

 
 
 
 
Leen Boesmans
Manager Projets
 
 
Joanna Bouchat
Data Manager Associé

Frédéric Calay Datamanager Expert 
Aïcha Chihi
Datamanager Dépistage
Chloé Comps
Datamanager Associate

Cindy De GendtChercheur Senior

Anke De Geyndt
Datamanager
 
 
Jorien De Loor
Collaborateur projets screening

Jonathan De Ro
Database Administrator
 
Harlinde De Schutter
Collaborateur Direction
Médecin -Réchercheur
Katrien De Troeyer
Réchercheur

Annelies Debucquoy
National Node Director BBMRI.be

Petra Denolf
Database Administrator

Jeroen Eeckhaut

Datamanager


Katia Emmerechts
Directeur Administratif - Contact presse

Julie Francart
Directeur AdjointDirecteur Data Collection & Data Processing

Annelies Goossens
Datamanager
 

Annemie HaelensManager Projet  

Kris Henau
Data Expert

Marie-José Hoovelts Datamanager
 
 
Sharon Janssens
Collaborateur Projets

Méric KleinDatamanager associate

Gilles Macq
Biostatisticien Junior
Alice Mertens
Datamanager Associate 
Roselien Pas
Gestionnaire de Projet
Hanna Peacock
Data Analist
Michael Rosskamp
Data Analist
 
 
 

 


Geert Silversmit
Biostaticus
 

 

Tim Tambuyzer
Collaborateur
 
 

Linda Thibaut
Datamanager Senior
 

Inge Truyen
Datamanager Associate
 

Nancy Van Damme
Program Coordinator
Eva Van der StockDatamanager

Liesbet Van Eycken
Directeur Général

Bart Van Gool
Datamanager
Sarah Van Praet
Datamanager Associate

Lien Van WalleMédecin expert

Kim Vande Loock

Manager Projet


Jessica Vandeven
Data Analist

Katrijn Vanschoenbeek

Collaborateur Projets

Julie Verbeeck
Data Analist

Freija Verdoodt
Manager Recherche

 
 
Jérôme Xicluna
Data Analist