FAQ

Wat zijn de opdrachten van Belgian Cancer Registry (BCR)?


BCR heeft de wettelijke taak gegevens over kanker in België te verzamelen, te vervolledigen, te valideren, te analyseren, toegankelijk te maken en tegelijkertijd te beschermen. Lees hierover meer op onze pagina historiek of missie.

Welke gegevens verzamelt Belgian Cancer Registry (BCR)?


BCR verzamelt gegevens die verband houden met nieuwe kankerdiagnoses, evenals testresultaten in het kader van bevolkingsonderzoeken.  

BCR werkt samen met verschillende Belgische centra die kankers diagnosticeren en wettelijk verplicht zijn alle nieuwe kankerdiagnoses te registreren. Daarnaast onderhoudt BCR een centraal cyto-histopathologisch register, waarvoor het van Belgische laboratoria voor pathologische anatomie bepaalde testresultaten ontvangt in het kader van vroegtijdige opsporing van borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker. In het kader van deze taken is het mogelijk dat BCR uw persoonsgegevens als patiënt of als zorgverlener verwerkt. Dit gebeurt steeds met bijzondere aandacht voor uw privacy

Hoe veilig zijn mijn gegevens bij Belgian Cancer Registry (BCR)?


BCR streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van beveiliging van de gegevens. 

Daarom nemen we de nodige en passende maatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of onbevoegde vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen, en om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig om het doel te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. In het kader van zijn taken kan het immers zijn dat BCR uw persoonsgegevens als patiënt of als zorgverlener verwerkt.  Lees hier meer over op onze pagina privacy.

Organiseert Belgian Cancer Registry (BCR) bevolkingsonderzoeken of screening naar kanker?


BCR ondersteunt de regionale overheden en de screeningsorganisaties per regio in de organisatie, de opvolging en de evaluatie van de bevolkingsonderzoeken maar organiseert deze niet zelf.  Lees hier meer over op onze pagina screening.

Voert Belgian Cancer Registry (BCR) onderzoek uit naar kanker?


Ja, de Belgian Cancer Registry (BCR) voert zelf onderzoek uit. BCR is actief op drie pijlers van onderzoek.

- Onderzoek in eigen naam: 
BCR bestudeert kanker aan de hand van nationale databanken die worden verzameld in samenwerking met ziekenhuizen, laboratoria en ziekenfondsen.

- Onderzoek in samenwerking met anderen: 
BCR verricht onderzoek in nauwe samenwerking met subsidieverstrekkers en belanghebbenden, zoals Sciensano, universiteiten en organisaties zoals Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker.

- Onderzoek via het ter beschikking stellen van gegevens: 
BCR stelt gegevens ter beschikking om onderzoeksprojecten mogelijk te maken. Organisaties kunnen specifieke datasets opvragen voor beleidsondersteuning of onderzoek. Meer informatie over het opvragen van BCR-gegevens is te vinden op onze pagina voor data aanvraag.

Hoe verhouden Belgian Cancer Registry (BCR), Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker zich tegenover elkaar?


BCR, Stichting tegen kanker en Kom op tegen kanker bundelen hun krachten in de strijd tegen kanker.

BCR heeft de wettelijke taak gegevens over kanker in België te verzamelen, vervolledigen, valideren, analyseren, toegankelijk te maken en tegelijkertijd te beschermen

Stichting tegen Kanker, als nationale organisatie voor de strijd tegen kanker, voorziet via haar fondsenwerving in de financiering van onderzoeksteams, met inbegrip van structurele steun aan BCR. De organisatie zet zich daarnaast ook in op de begeleiding van patiënten en hun familie, en op de opsporing en de preventie van kanker. Tot slot streeft Stichting tegen Kanker ernaar onderzoeksresultaten begrijpelijk te maken voor het brede publiek.

Kom op tegen Kanker biedt via het inzamelen van fondsen financiële ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten, met inbegrip van structurele steun aan BCR. De organisatie komt op voor het recht van (ex-)patiënten op de beste behandeling en zorg, het recht van mensen op een gezonde leefomgeving en tracht via sensibilisatiecampagnes kanker te voorkomen en vroeger op te sporen.